23188
۲۸/۰۶/۹۵
۰۰:۴۳

کاردانی به کارشناسی با «بوستان ریاضی» احمد هدایت پناه

کتاب «بوستان ریاضی» شامل خلاصه درس و نکات مهم و بیش از ۶۰۰ تست برگزیده آزمون های کاردانی به کارشناسی رشته های مختلف و مسابقات علمی دانشجویان مراکر تربیت معلم وکنکور سراسری ومراکز آموزش عای فنی و.. ، همراه با پاسخ های تشریحی وتحلیلی است .

به گزارش روشن خبر، کتاب «بوستان ریاضی» شامل خلاصه درس و نکات مهم و بیش از ۶۰۰ تست برگزیده آزمون های کاردانی به کارشناسی رشته های مختلف  و مسابقات علمی دانشجویان مراکر تربیت معلم وکنکور سراسری ومراکز آموزش عای فنی و.. ،  همراه با پاسخ های تشریحی وتحلیلی  است . این کتاب مشتمل بر۶ فصل به شرح زیر است:

فصل صفر:  بیان خلاصه درس ، فرمولها وتعاریف ونکات مهم

فصل ۱: مجموعه وتابع و.. شامل  ۱۳۰ تست همراه با حل

فصل ۲: حدو پیوستگی ، شامل  ۱۳۵ تست همراه با حل

فصل ۳ :مشتق وانتگرال، شامل  ۱۸۵ تست همراه با حل

فصل ۴: سری ودنباله ،شامل  ۷۰ تست همراه با حل

فصل ۵: اعداد مختلط، معادلات دیفرانسیل ، بردار، تبدیل لاپلااس ، ماتریس ، معادلات قطبی و……شامل  ۸۵ تست همراه با حل

 

%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c %d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c1

ارسال نظر