36086
۱۶/۰۸/۹۶
۰۷:۰۹

بررسیهای هاروارد نشان داد؛

روزه داری عمر را طولانی می‌کند

روزه داری متناوب جزء تکالیف درنظر گرفته شده در برخی ادیان الهی است و این کار علاوه بر تاثیرات روحی و معنوی مثبت می تواند به ارتقای سلامت انسان هم کمک کند.

به گزارش روشن خبر به نقل از نیواطلس، بررسی های جدید انجام شده در دانشگاه هاروارد نشان می دهد روزه داری سازوکارهای بیولوژیک بدن را تقویت می کند و باعث طولانی تر شدن عمر انسان می گردد.

به اعتقاد این محققان روزه داری پیرشدن انسان را هم کند می کند و علت همه این تاثیرات مثبت  تغییرات ناشی از روزه داری بر شبکه های میتوکندری موجود در درون سلول های بدن است.

ویلیام میر یکی از اعضای این گروه تحقیقاتی می گوید: تحقیقات قبلی هم این تاثیرات مثبت را نشان داده بود و ما تازه در آغاز راه درک این مساله هستیم.

میتوکندری اندامکی است که وظیفه آن تنفس سلولی است و نوعی دستگاه انتقال انرژی است که موجب می‌شود انرژی شیمیایی موجود در مواد غذایی در بدن ذخیره شود. عملکرد مثبت این اندامک پیرشدن سلول ها را کند می کند و روزه گرفتن عملکرد شبکه میتوکندری ها را ارتقا بخشیده و آنها را جوان نگه می دارد.

این تحقیقات همچنین ثابت کرده که روزه گرفتن موجب افزایش هماهنگی میان میتوکندری ها و پراکسیوم ها می شود که اندامک هایی با قابلیت افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب هستند و فعالیت مناسب آنها بر افزایش سلامت و ارتقای عمر تاثیر می گذارد.

ارسال نظر